Содржините објавени на веб страната на „Здрава Исхрана“ се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола. Содржините на веб страната и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од „Здрава Исхрана“ или сопствениците на содржините кои „Здрава Исхрана“ ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи. Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на веб страната, должен е да нè извести.