Содржините објавени на веб-страницата на „Здрава Исхрана“ се состојат од сопствени содржини и содржини од партнери / извори / автори кои се користат со нивна дозвола. Содржините на веб-страницата и услугите се заштитени со авторски права. Менување, позајмување, продажба или дистрибуција на таквите содржини е можно само со претходна писмена дозвола од „Здрава Исхрана“ или сопствениците на содржините кои „Здрава Исхрана“ ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи. Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на веб-страницата, должен е да нè извести.